Odesílatel: Ing. Aleš Hodina
Adresát:
Městská část Praha 3: Odbor sociálních věcí, Seifertova 51, 130 85 Praha 3 Dne 6. ledna 2010

Otevřený dopis ve věci mého syna č. 4

Bohužel musím konstatovat, že jsem stále neobdržel odpověď na mé dřívější otevřené dopisy, adresované OSPOD Praha 3, která by se konkrétně vypořádala s 16 mnou uváděnými pochybeními vytýkanými OSPOD ve věci mého syna Karla Hodiny, nar. 7.3.2007, bytem v Praze 3.

K níže uvedeným bodům, které OSPOD vytýkám a na které nebylo reagováno, bohužel v mezidobí přibyl opět další:

17. Přestože matčin pravidelný příjem je několikanásobně vyšší než otcův a otec ještě platí matce výživné, OSPOD navrhl zamítnout žádost otce, aby alespoň dopravu Karla domů do Prahy, odkud jej matka odvedla, zajišťovala matka.

OSPOD tak neustále fakticky vykonává opatrovnictví matky.

16 již dříve uvedených bodů, na které OSPOD opakovaně nereagoval:

1. Už ve stanovisku z 4.2.2008 OSPOD jednoznačně preferoval svěření Karla do péče matky. Nebral tak vůbec ohled na přínos pravidelného kontaktu dítěte s oběma rodiči pro zdravý psychický a sociální vývoj dítěte.

2. Při prvním soudním jednání dne 27.10.2008 sociální pracovnice zastupující OSPOD prohlásila že by „se přikláněla samozřejmě ke svěření nezletilého do výchovy matky.“ Již na počátku soudního řízení bylo tedy zřejmé, že OSPOD bude působit jednostranně a v neprospěch výchovy Karla svým otcem.

3. Dne 26.11.2008 mne matka kontaktovala s tím, že se chce okamžitě vystěhovat a ponechat mi syna v péči. Tak se také téhož dne stalo. Již druhý den se sociální pracovnice OSPOD rezolutně dožadovala vstupu do bytu, a to dokonce i v době mé nepřítomnosti (syn spal, hlídala jej pečovatelka, já jsem byl na obědě). Sociální pracovnice uvedla, že byla o nové situaci uvědoměna matkou a dostala od ní informaci, že v bytě je nepořádek apod. OSPOD tedy jednal neobyčejně rychle („na zakázku“?) pouze na základě nepravdivých informací dodaných matkou.

4. Přestože matka opustila společnou domácnost a zanechala syna v mé péči, OSPOD ve svém vyjádření z 10.12.2008 podpořil svěření Karla do péče matky a zamítnutí návrhu na jeho svěření do mé péče.

5. Ve vyjádření z 19.12.2008 pak OSPOD odmítl dokonce i to, aby se Karel mohl se mnou vídat alespoň o víkendech, protože tento návrh „se v podstatě blíží střídavé výchově“ a taková nevídaná věc přece podle OSPOD „vyžaduje velmi pečlivé zkoumání poměrů obou rodičů, dále zjištění, zda je střídavá výchova technicky možná“, atd.

6. Dne 4.2.2009 jsem zjistil, že na nástěnce OSPOD visí tendenční článek stáhnutý z internetu brojící proti střídavé péči.

7. Odvolací soud již ve svém rozhodnutí ze dne 31.12.2007 uvedl: „Bydliště nezletilého dítěte, které bylo založeno dohodou jeho rodičů, lze změnit jen novou dohodou rodičů o této skutečnosti nebo rozhodnutím soudu. Svévolnému jednání jednoho z rodičů v rozporu s takovou dohodou zákon nepřiznává právní význam.“ Karel má tedy stále bydliště v Praze 3. Přesto OSPOD vychází vstříc matce, která se svévolně pokouší změnit Karlovo bydliště do místa svého pobytu v Kynšperku - OSPOD opakovaně uvádí toto místo jako Karlovo „bydliště“ nebo „faktické bydliště“.

8. Dne 25.4.2009 jsem oznámil Policii ČR opakovaný výskyt zranění na hlavě a nohách Karla v době, kdy byl u matky. Toto oznámení jsem poslal na vědomí i OSPOD. Pracovnice OSPOD však neprodleně zaslala matce e-mail, v němž ji upozornila na podané oznámení a požádala o vysvětlení. Matka tak byla díky OSPOD upozorněna dříve, než Policie ČR u ní stačila provést šetření.

9. Protože Karlova matka se mnou dlouhodobě odmítala komunikovat o synově výchově a dalších jeho potřebách, navrhl jsem OSPOD, aby nám oběma uložila povinnost navštívit odborné poradenské zařízení a tyto věci zde řešit. OSPOD však dne 15.4.2009 toto řízení zastavil pouze na základě tvrzení matky, že má zájem se domluvit (dodnes žádnou poradnu nenavštěvujeme).

10. Až 18.6.2009 jsme navštívili nechvalně známou rodinnou poradnu v Sokolově, kterou byla matka jako jednu z mála ochotna navštívit. Z této návštěvy si OSPOD vyžádal od vedoucí poradny zprávu a tato byla OSPOD poskytnuta a založena do spisu, přestože jakékoliv informace z poradenského procesu mohou být poskytovány třetím osobám pouze se souhlasem klienta. Zpráva pochopitelně staví do popředí význam matky.

11. Přestože toto bylo OSPOD známo a bylo mu také známo, že postup sokolovské poradny je předmětem mé stížnosti, dne 31.7.2007 nám určil povinnost navštěvovat právě tuto poradnu. A to přesto, že měl k dispozici jiné návrhy poradenských zařízení v místě Karlova bydliště, ale i v Plzni, tedy blíže k bydlišti matky.

12. Poté, co jsem navrhl soudu, aby ke konci léta mohl být Karel alespoň 14 dní se mnou, pracovnice OSPOD se opakovaně snažila v této věci telefonicky zkontaktovat s Karlovou matkou a babičkou. Teprve když se jí to nepodařilo (a neměla tak k dispozici žádné důvody pro zamítnutí), navrhla mé žádosti vyhovět.

13. Karlovi se v létě objevila kýla a bylo potřeba mu ji operovat. Jeho matka ho objednala na operaci až na březen 2010. Proto jsem ji Karlovi zajistil v Praze už na říjen 2009. Nakonec se k této operaci podařilo přesvědčit i matku. Přestože jsem operaci zajistil a byl jsem připraven být s Karlem v nemocnici po celou dobu, OSPOD podpořil, aby zde s Karlem pobývala matka.

14. Matka odmítla i účast na mediaci v Karlových Varech, kterou doporučil sokolovský OSPOD. Matka si nejprve kladla různé podmínky, jako např. zrušení Karlových webových stránek http://kaja.chytrak.cz, poté již požadovala „jen“ to, abych její podíl na mediaci zaplatil za ni. Pracovnice OSPOD mne pak dne 5.10.2009 přesvědčovala, abych tak učinil. Matku přitom v této věci vůbec nekontaktovala a kladení jednostranných podmínek jí ani nijak nevytýkala.

15. OSPOD byl v poslední době informován, že mne Karel začíná v přítomnosti matky odmítat a vzniká u něj syndrom zavrženého rodiče. Ten se projevil například, když jsem se spolu s Karlem zastavil dne 5.11.2009 za jeho matkou probrat operaci nové Karlovy kýly. OSPOD jako opatrovník Karla však u něj vznikající syndrom nijak neřeší a odvolává se na znalecké posudky, které snad někdy v budoucnu budou (možná) nařízeny. Jediným zájmem sociální pracovnice OSPOD při mé návštěvě dne 11.11.2009 bylo, proč jsem se zastavil u matky v dřívější čas, než jsem jí měl předávat Karla.

16. OSPOD odmítá reciprocitu mezi rodiči ohledně trávení Vánoc s Karlem. Zatímco o Vánocích roku 2008 byl Karel od 23.12. do 1.1. po celou dobu s matkou a tato neumožňovala otci ani se s Karlem vidět, OSPOD opakovaně odmítá, aby Vánoce roku 2009 (od 23.12. do 28.12.) strávil Karel s otcem.

Ing. Aleš Hodina

Výzva redakce otcům, kteří se soudí o děti: Máte podobné zkušenosti jako pan Hodina? Pište na adresu online@blesk.cz